piątek, 9 października 2009

Uprawnienia społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Art. 63 Konstytucji RP: Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby z jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresy administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Art. 31 (U) prawo ochrony środowiska: każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

każdy- każdy podmiot działający w społeczeństwie, a więc zarówno osoba fizyczna, jak i jednostka organizacyjna, zarówno mająca osobowość prawną, jak i będąca tylko formą legalnego organizowania działalności gospodarczej lub zróżnicowanej dział. społecznej.

Art.32 ustawy: przed wydaniem decyzji wymagającej udziału społeczeństwa organ administracji właściwy do ich wydania, wszczynając postępowanie:

1). Podaje do publicznej wiadomości info o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, wskazując jednocześnie miejsce ich składania

2). Może przeprowadzić rozprawę administracyjną , otwartą dla społeczeństwa,

3). Rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.

2. org. adm. właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości info o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o dec.ch wymagających udziału społeczeństwa, w trybie określonym w niniejszym dziale.

3. w przypadku o którym mowa w ust.1 pkt1 i ust. 2 podanie do publicznej wiadomości powinno nastąpić także poprzez zamieszczenie info na stronie internetowej organu właściwego do wydania decyzji, jeśli organ ten prowadzi taką stronę.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie albo w inny sposób zwyczajowo przyjęty- jest to pierwsza czynność procedury udziału społeczeństwa. Umieszczenie danych następuje po wszczęciu postępowania. Powiadamia się również o jego wyniku ( wydaniu decyzji i jej treści).

Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji oraz towarzyszącą dokumentacją następuje przez instytucję publicznie dostępnego wykazu. Oznacza to dostęp bez opłaty za wyszukiwanie informacji.

Termin 21 dni dotyczy składania uwag i wniosków, a nie chęci uczestniczenia org. ekologicznych w postępowaniu na prawach strony. Brak jest bowiem terminu, w którym org. ekologiczna ma wystąpić z takim żądaniem. Może wystąpić w każdym momencie postępowania.

Złożenie uwag i wniosków nie wszczyna postępowania, a składający je podmiot nie staje się strona, ani tez uczestnikiem na prawach strony. Przed wydaniem decyzji organ obowiązany jest rozpatrzyć uwagi i wnioski.

Rozprawa administracyjna – zgodnie z art. 89 kpa- w każdym przypadku, gdy zapewni to przyśpieszenie lub uproszczenie postępowania, bądź osiągnięcie celu wychowawczego, albo gdy wymaga tego przepis prawa. Do udziału winny zostać wezwane m.in. org. społeczne ( ekologiczne) jeżeli ich udział jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot.

Art. 33- 39 ustawy prawo ochrony środowiska:

 • org. ekologiczne, które zgłosiły chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i złożyły uwagi lub wnioski w ramach tego postępowania uczestniczą w tym postępowaniu na prawach strony. Zgłoszenie chęci uczestnictwa powinno nastąpić równocześnie ze złożeniem uwag lub wniosków. Zgłoszenie chęci uczestnictwa po złożeniu uwag lub wniosków nie uwzględnia się.
 • Do uwag i wniosków zgłaszanych w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa przepisów kpa dotyczących skarg i wniosków nie stosuje się.
 • org. ekologiczne, jednostki pomocnicze samorządu gminnego, samorząd pracowniczy, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związki zawodowe mogą współdziałać w dziedzinie ochrony środowiska z organami administracji..
 • związki zawodowe i samorządy pracownicze mogą powoływać zakładowe komisje ochrony środowiska oraz społecznych inspektorów ochrony srodowiska
 • org. społeczne mogą występować do właściwych organów administracji o zastosowanie środków zmierzających do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub usługi jeżeli reklama ta lub inny rodzaj promocji są sprzeczne z art. 80- tzn. zawierającej treści propagujące model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Z przepisu tego mogą korzystać nie tylko org. ekologiczne, ale org. społeczne- czyli także te, których statutowe cele nie są związane z ochroną przyrody.
 • Org. ekologiczne ( nie społeczne) mają prawo wystąpić do sądu z powództwem cywilnym zakazującym reklamy sprzecznej z zasadami ochrony środowiska.

  Linki sponsorowane

  DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
  Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

  ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

  tel. (061) 86-888-05

  podatki@matysiak-kancelaria.pl

  www.ksiegowa-poznan.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz