piątek, 9 października 2009

Instytucje ochrony środowiska

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Instytucjami ochrony środowiska są:

 1. Państwowa Rada Ochrony Środowiska;
 2. komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko;
 3. fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 4. Krajowa Rada Ekozarządzania, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Państwowa Rada Ochrony Środowiska jest organem doradczym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw środowiska. Do zakresu działania Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw środowiska opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

W skład Rady wchodzą przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie, w liczbie do 30, powoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska na okres 5 lat spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego.

Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko

Ustawa przewiduje utworzenie Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

Krajowa Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Przewodniczącego Krajowej Komisji, zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Krajowej Komisji, w liczbie od 40 do 60, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.

Do zadań Krajowej Komisji należy w szczególności:

 1. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez ministra właściwego do spraw środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z ustawy,
 2. monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotyczących rozwoju metodologii i programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
 3. wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko;
 4. współpraca z komisjami wojewódzkimi.
 5. Wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko są organami opiniodawczo-doradczymi wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (od 2008 roku będą organami opiniodawczo-doradczymi marszałków województw w zakresie ocen oddziaływania na środowisko).

Przewodniczącego wojewódzkiej komisji, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków komisji, w liczbie od 20 do 40, powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z marszałkiem województwa spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.

Do zadań wojewódzkich komisji należy w szczególności:

    1)    wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez wojewodę w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z ustawy,

    2)    przedstawianie opinii i wniosków dotyczących rozwoju programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;

    3)    współpraca z Krajową Komisją i innymi wojewódzkimi komisjami.

Wojewoda może, na wniosek starosty, zwrócić się do wojewódzkiej komisji o wydanie opinii w sprawach należących do kompetencji starosty.

Dwóch lub więcej wojewodów może powołać wspólną wojewódzką komisję.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ustawa określa zasady działania :

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
 • Wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych są odpowiednio państwowym funduszem celowym oraz wojewódzkimi funduszami celowymi.

Organami Narodowego Funduszu i funduszy wojewódzkich są Rada Nadzorcza i Zarząd. Skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w składzie Rady dwóch przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciela organizacji ekologicznych zgłoszonego przez te organizacje i cieszącego się poparciem największej ich liczby. Również minister powołuje członków zarządu NFOŚiGW.

Przychodami funduszy są przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji zobowiązującej podmiot do uiszczenia kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości poczynionych szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska (art. 362 ust. 3.ustawy). Przychodami Narodowego Funduszu są także między innymi wpływy z opłaty rejestracyjnej uiszczanej w związku z wydaniem pozwolenia zintegrowanego, wpływy z opłat produktowych, a także wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych funduszy, a także środki pochodzące z kredytów i pożyczek.

Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów funduszy. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na dochody budżetu państwa Wpływy z tytułu opłat i kar, z stanowią w 20 % przychód gminnego funduszu, a w 10 % - powiatowego funduszu. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości przychód gminnego funduszu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, zaś wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % przychód gminnego funduszu gminy, a w 10 % - przychód powiatowego funduszu powiatu, na których obszarze składowane są odpady. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu podziału na fundusze gminne i powiatowe stanowią w 35 % przychód Narodowego Funduszu i w 65 % - wojewódzkiego funduszu.

Gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przychody tych funduszy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Gminy i powiaty, w których przychody funduszy ochrony środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej takich przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego funduszu wojewódzkiego.

Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

Środki funduszy mogą być także przeznaczane na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

Środki funduszy przeznacza się także na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa szczegółowo określa (art. 406 i nast.) na co przeznaczane są środki z poszczególnych funduszy. Warto pamiętać, iż NFOŚiG oraz fundusze wojewódzkie mają prawo w ramach realizacji swoich zadań udzielać oprocentowanych pożyczek, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek oraz przyznawać dotacje.

Narodowy Fundusz może udzielać poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji oraz pożyczek na podstawie umów cywilnoprawnych.

Krajowa Rada Ekozarządzania

    Krajowa Rada Ekozarządzania to organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw środowiska w sprawach ekozarządzania i audytu, przewidziany przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu. Członków rady powołuje minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w jej składzie przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki, Polskiego Centrum Akredytacji oraz przedstawiciela organizacji ekologicznych wybranego spośród zgłoszonych przez nie kandydatów. Rada liczy nie więcej niż 20 osób, jej kadencja trwa 4 lata.

Do zadań Rady należy:

 1. inicjowanie działań służących promowaniu stosowania systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 2. analizowanie funkcjonowania systemu oraz przedstawianie ocen, opinii i wniosków w tym zakresie,
 3. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących systemu,
 4. przyznawanie honorowych wyróżnień organizacjom uczestniczącym w systemie.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz